Genetiker advarer om, at 5G er en alvorlig trussel for helbredet …

By Published On: 5. januar 2019Categories: Uncategorized @da

Mads Wedel-Ibsen [1] kommenterer: „Globale telegiganter står i kø for, i samarbejde med regeringer og myndigheder verden over, at indføre femte-generations trådløse teknologier; det såkaldte 5G-net. Teknologien kaldes også „The Internet of Things“ og indebærer en trådløs sammenkobling af både hidtidige og fremtidige produkter, gadgets og forbrugsartikler, som vi i dag slet ikke forbinder med en internetforbindelse. Myndighedernes største bekymring er den såkaldte kinesiske trussel fra producenten Huawei i form af hacking. Hverken myndigheder, producenter eller befolkningen er opmærksomme på de åbenlyse konsekvenser denne mange millioner gange højere strålingseksponering vil medføre. Den norske skribent Einar Flydal har en stor viden på området og han tøver heller ikke med at viderebringe uafhængige forskeres budskaber og advarsler omkring de trådløse teknologier. Artiklen her er én af mange, som kan læses på hans hjemmeside.“

 

The internet of things. (Artwork: wilgengebroed / flickr.com / CC BY-NC 2.0)

 

 

I 1971 advarede et ekspertpanel USAs præsident om, at energiudslip fra trådløs telekommunikation ville kunne blive fremtidens store miljøgift [2]. Nu er vi der: En af vores klodes mest fremtrædende forskere af sygdomsmekanismer i vor tid, Martin L. Pall, kom i foråret med en dommedagspræget advarsel til EU´s toppolitikere [3]. Den var på 90 sider. Her får du Pall´s eget sammendrag på norsk (her oversat til dansk). Det er kun på tre sider.

 

Stortinget bestemmer gennem statsbudgettet om hvorvidt og hvornår Norges befolkning skal eksponeres for kraftigere elektromagnetiske felter. Ved at tillade 5G og støtte projekter som baserer sig på ”Internet of Things” og mere trådløs infrastruktur vil eksponeringen øges. Forskellige AMS-målere, WiFi og mobilbrug har øget eksponeringen i tusindevis af hjem til det mange-milliondobbelte på få år. 5G benytter teknologier, som giver radikalt værre eksponering – både udendørs og indendørs [4].

 

„Måtte de som Vor Herre har givet en plads i Stortingssalen, også tilføres den nødvendige indsigt… fremfor at lytte til en etat, som gang på gang viser, at den ikke ved, hvad den gør.“

 

I kildehenvisningerne finder du sammendraget fra prof. em. Martin L. Palls stærke advarsel. Oprindelig skulle den være et lille tillæg til et opråb [5] fra en række forskere mod 5G, men blev et omfattende, selvstændigt dokument [6] med et væld af forskningsrapporter til støtte for dets konklusioner.

 

Martin L. Pall er ikke nogen politisk rabulist, men en meget sindig akademiker med en omfattende produktion af forskningsartikler i anerkendte tidsskrifter. Han regnes, som en af de fremmeste forskere indenfor forståelsen af miljøfaktorers virkninger på celleniveau, og har udført en række metastudier – oversigtsstudier over andres forskning. De er ofte en fryd at læse, fordi fundene er fulgt op med syleskarpe kommentarer, som rigtigt nok kan være noget syrlige, når han påpeger at andres forskning fejler. Metastudier regnes som guldstandarden for at finde sikker viden.

 

Når Pall her bruger dramatiske ord, lige så dramatiske ord som vi finder på aktivisternes netsider, er det ganske enkelt fordi forskningen han har kortlagt, tilsiger så stærke ord. Han har desuden i en årrække siddet med i visse europæiske råd, fortalte han efter foredraget han holdt på Litteraturhuset i Oslo, i 2014, og har nok set det han beskriver som beskidt spil.
Politikerne, som han forsøger at nå frem til, bør spørge sig selv hvordan deres beslutninger vil blive omtalt om 10 år, hvis bare lidt af Palls advarsler holder vand. Ikke at tage konsekvenserne af forskningsfundene alvorlige, er med hans egne ord, helt hårrejsende – fra det øjeblik du kender til dem.

 

 

Sammendraget:

Hentet fra: „5G: En stor fare for EU, USA og for folkesundheden internationalt! Solid, videnskabelig belæg for otte forskellige typer af alvorlige skadevirkninger forårsaget af eksponeringen fra elektromagnetiske felter (EMF), såvel som for årsagsmekanismerne som frembringer dem.“

Notat af Martin L. Pall, PhD, professor emeritus i biokemi og medicinske basalfag, Washington State University, 17. mai, 2018, forsvundet på nettet.

For referencer til påstandene som fremsættes, må du gå til den fulde tekst på engelsk [7].

 

Vi ved, at der findes en meget omfattende forsknings­litteratur, som giver meget sikker videnskabelig belæg for hver af otte forskellige fysiologiske skadevirkninger, som alle skyldes eksponering fra EMF (elektromagnetisk felt) i mikrobølgefrekvens-området ved styrker, som er for svage til at skabe opvarmning (ikke-termisk eksponering). Dette er påvist i fra 12 til 35 oversigtsstudier for hver af disse otte forskellige skadevirkninger. Alle oversigtsstudierne er opført i Kapitel 1, og udgør en betydelig mængde bevis for, at alle disse skadevirkninger eksisterer. Således er det påvist at elektromagnetiske felter:

1) Angriber vores nervesystem, inkluderet er hjernen, noget som fører til udstrakte neurologiske/neuropsykiatriske virkninger og muligvis også mange andre virkninger. Dette angreb på nervesystemet giver stor grund til bekymring.

2) Angriber vores endokrine (dvs. hormonelle) system. Relevant i denne sammenhæng er, at de vigtigste egenskaber som gør, at vi er funktionsmæssigt forskellige fra éncellede skabninger, er netop nervesystemet og det endokrine system. – Selv den enkleste planaria-orm har brug for  begge disse systemer. Konsekvenserne bliver derfor enorme, hvis disse to reguleringssystemer forstyrres, og det er hårrejsende, at man ikke lægger vægt på det, når sådanne skadevirkninger påvises.

3) Producerer oxidativt stress og frie radikaler, som spiller centrale roller i udviklingen af så at sige alle kroniske sygdomme.

4) Angriber DNA-et i vore celler, skaber enkelt- og dobbeltsidige brud i cellernes DNA, samt oxiderer baser i cellernes DNA. Disse fører igen til kræft og også til mutationer i kimceller, noget som i næste omgang producerer mutationer i senere generationer.

5) Fører til øget forekomst af apoptose (programmeret celledød). Apoptose er specielt vigtig som årsag til både neurodegenerative sygdomme og infertilitet.

6) Sænker mandlig og kvindelig frugtbarhed, sænker mængden af kønshormoner, giver lavere libido og øget forekomst af spontanaborter, og angriber, som nævnt, DNA´et i sædceller.

7) Forårsager forhøjede niveauer af intracellulært calcium [Ca2 +]i og til for hyppig calciumsignalering.

8) Angriber cellerne i vores kroppe, sådan at der opstår kræft. Sådanne angreb antages at fungere kræftfremkaldende gennem 15 forskellige mekanismer.

Der findes i tillæg en betydelig videnskabelig litteratur, som viser at EMF også har andre virkninger, herunder livstruende virkninger på hjerte- og karsystemet (Kapitel 3). I tillæg findes der betydelig belæg, som peger i retning af at EMF kan være årsag til meget tidlige tilfælde af demens, herunder Alzheimers, digital demens og andre typer demens (Kapitel 3). Og der findes belæg for at EMF-eksponering under svangerskabet og kort efter fødslen kan forårsage ADHD og autisme (Kapitel 5).

 


Wireless Radiation Causes Cancer (Foto: James McNellis / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0).

 

 

Alle disse virkninger sker gennem hovedmekanismen for biologisk påvirkning fra både mikrobølger og lavfrekvent EMF, som er aktivering af spændingsregulerede calciumkanaler (VGCC) (Kapitel 2). Hver enkelt virkning opstår via såkaldte nedstrømsvirkninger af VGCC-aktivering. Der følger af dette, at vi har en god forståelse, ikke bare af at disse effekter opstår, men også af hvordan de faktisk er i stand til at opstå. Den ekstraordinært høje følsomhed i spændingssensorerne for VGCC´erne, og som aktiveres af EMF, viser os at de nuværende retningslinjer for stråleværn tillader os at blive eksponeret for EMF selv på niveauer som er omtrent 7,2 millioner gange for høje. Dette følsomhedsniveau følges af fysikken. Således peger både fysikken og biologien i retning af, at ikke-termisk EMF virker gennem den samme mekanisme – uden at der sker en opvarmning.

 

De mange forskellige virkninger som opstår, giver selvsagt grund til stor bekymring. Bekymringen bliver langt mere alvorlig og øger en trussel mod vores eksistens, når man tager i betragtning, at flere af disse virkninger er både kumulative og i sidste instans irreversible. Der findes solid belæg både for den kumulative effekt og for neurologiske/neuropsykiatriske virkninger, som i sidste instans er irreversible. Der findes også solid belæg for reproduktive virkninger, mutationer af DNA, virkninger på hjerte- og karsystemet, samt for nogle, men ikke andre, hormonelle effekter (Kapitel 3). Enhver årsagssammenhæng med ADHD og autisme bør føre til yderligere bekymring. (Her er den kumulative effekt sandsynligvis begrænset til perioden før fødslen.)

 

Eftersom vi ved, at resultaterne fra sædcelletællinger gennemgående viser nedgang på mere end 50% i alle de teknologisk udviklede lande på kloden, er det vanskeligt at undgå den konklusion, at det store flertal af befolkningen i disse lande allerede er betydelig påvirket.    

 

Den samme konklusion kan træffes, når det gælder den udbredte forekomst af neuropsykiatriske tilstande i disse lande. Begge disse skadevirkninger vil blive meget værre, selv uden forøgelse af det nuværende eksponeringsniveau, eftersom disse skadevirkninger har en kumulativ karakter og er irreversible. Jeg forventer at vi vil se en kraftig nedgang i menneskelig reproduktionsevne, ned mod nær nul, i lighed med det som skete i musestudiet til Magras og Xenos. Jeg anslår, at vi kan komme til at se tilfælde, hvor dette indtræffer inden ca. 5 år, også uden nogen øgning af eksponeringsniveauer. 4G og 5G vil åbenbart gøre situationen meget værre.

 

Tilsvarende forventer jeg, at den svækkelse af hjernens funktionsevne som vi allerede ser er under udvikling, vil forsegle vores skæbne hvis vi ikke handler hurtigt og effektivt. Vores kollektive hjerne kan blive helt ude af stand til at håndtere situationen ved sådan en mega-krise.

 

Nu kan der jo indvendes, at enkelte af disse spådomme måske ikke udvikler sig sådan som jeg forventer, til trods for at disse forventninger er baseret på det bedste videnskabelige belæg som foreligger. Man kan til og med argumentere for at det kan gælde alle spådommene som er fremsat ovenfor. Men når hvert eneste teknologisk udviklede land på kloden står overfor betydelig risiko for flere samtidige trusler mod sin eksistens, vil manglende evne til at handle hurtigt og effektivt betyde, at sandsynligheden er meget høj for, at disse samfund kan blive fuldstændig ødelagte.

 

Og i en verden som fortsat har atomvåben, er det fuldt ud muligt, at det kaos som uundgåeligt vil følge, vil kunne føre til udryddelse. Stillet overfor disse typer af risici er den eneste rimelige kurs at tage, at handle med stor kraft for at forhindre, at nye eksponeringskilder opstår, og for at svække de eksponeringskilder som allerede findes.

 

Man kan stadig have adgang til internettet, ved hjælp af kablede forbindelser. Vi kan også reducere strålingen fra mobilmaster og mobiltelefoner betydeligt. Smartmålere kan fungere via kablede forbindelser, hvis de overhovedet er nødvendige.

Over 60% af dokumentet (kapitlerne 5 og 6) handler om hvordan udtalelser fra SCENIHR [EU´s Videnskabelige komité for kommende og for nylig opdagede risici], telekommunikationsindustrien, FCC [USA´s stråleværn og reguleringsmyndighed for telekomindustrien i et] og FDA [USA´s føderale myndighed for mad, medicin og folkesundhed] svigter ved ikke at afspejle den foreliggende videnskabelige viden. Deres udtalelser udelader om og om igen, meget af og ofte alle, de vigtigste videnskabelige fund.  

 

Deres udtalelser er fulde af udeladelser af fund, såvel som af let påviselige fejl og svigtende logik. Det er ofte sket i situationer, hvor vi har vidst, at de vidste bedre. Og det er sket samtidig med at telekommunikationsindustrien har brugt store kræfter på, at ødelægge videnskaben ved at angribe enkelt-forskere, hvis eneste «fejl» har været at de har gjort vigtige fund som industrien ikke kunne lide.

 

Disse angreb er sket samtidigt med, at de har gjort en kraftig indsats for at gøre to forvaltningsorganer [FCC og FDA i USA] som har vigtige regulatoriske roller på området, korrupte.
Der er desuden grund til bekymring om forskningssvindel i forbindelse med visse publiserede videnskabelige studier, som har tilknytning til den trådløse industri. Alle trådløse kommunikationsenheder udstråler polariseret EMF, som bruger puls til at bære information. Både pulsering og polarisering gør denne type EMF langt mere biologisk aktiv. I tillæg findes der tre andre faktorer, som påvirker hvilke virkninger som skabes.

 

Flere branche-tilknyttede studier kan have benyttet sig af disse faktorer på måder som gør, at undersøgelserne gennem sin udforming er blevet konstrueret til ikke, at skulle lykkes i, at give resultater, samtidig med (at de har gjort resultaterne usikre ved at) de har gjort brug af meget få dyr i forsøgene (Kapitel 5).
På nuværende tidspunkt er det ikke klart, om denne bekymring påvirker et meget begrænset antal undersøgelser, eller om det er en udbredt praksis.

 

EU-kommitionen har ikke gjort noget som helst for at beskytte europæiske borgere mod nogen af disse meget alvorlige sundhedsrisici, og heller ikke USA´s FDA, EPA og Det nationale kræftinstitut (National Cancer Institute) har gjort noget for at beskytte amerikanske borgere. Det amerikanske FCC har været meget værre end som så: FCC har været meget handlekraftig med tiltag som indebærer en hæmningsløs mangel på respekt for vores sundhed.

 

Mange tak til Mads Wedel for intro – Lya Fureby for oversættelse – Leena Bonde for korrektur – Team Free21 DE for layout

 

Kilder:

[1] Heilpraktiker og formand for „May Day“, <https://www.mayday-info.dk/>

[2] Program for Control of Electromagnetic Pollution of the Environment, en rapport fra „The Electromagnetic Radiation Management Advisory Council“, som anbefaling til „The President’s Office of Telecommunications Policy“, omtalt side 626 i Martin J. Walker (ed.): „Corporate ties that bind – An Examination of Corporate Manipulation and Vested Interests in Public Health“, Skyhorse Publishing, N.Y., 28.03.2017, ISBN 978-1-5107-1188-4

[3] Først kom den i marts 2018, så i en revideret version dateret 17.05.2018. <https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/10/Pall-ML-5g-emf-hazards-eu-emf2018-6-11us3.pdf> Den sidste er den som sammendraget herunder er hentet fra. For fuld title og længde, se sammendraget.

[4] 5G – Fra stråletæpper til stråleprojektiler, <https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/>

[5] Forsker-advarslen mod 5G på norsk, <https://einarflydal.com/2017/09/22/forsker-advarselen-mot-5g-pa-norsk/>

[6] Tidligere omtalt i «Det nye kundskabsgrundlag er leveret til EU-kommissionen: – 5G forstærker den trådløse miljøkatastrofe», blogpost 05/04/2018 <https://einarflydal.com/2018/04/05/det-nye-kunnskapsgrunnlaget-er-levert-eu-kommisjonen-5g-forsterker-den-tradlose-miljokatastrofen/>

[7] Einar Flydal blog (download), <https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/10/ Pall-ML-5g-emf-hazards-eu-emf2018-6-11us3.pdf>

 

 

Denne tekst blev første gang offentliggjort på www.einarflydal.com. Den 29.10.2018 under følgende URL: <https://einarflydal.com/2018/10/29/statsbudsjettet-genetiker-advarer-om-at-5g-er-en-alvorlig-trussel-mot-livet-og-at-bransjen-svindler-myndighetene/?fbclid=IwAR0voOJPsWBH-fuZVIgpQ3emXVdsnuLXGYlgOQUj061gn_-YLNOyvmIqMfY>. Licens: Einar Flydal

Kilder:

Genetiker advarer om, at 5G er en alvorlig trussel for helbredet …

By Published On: 5. januar 2019Categories: Uncategorized @da

Mads Wedel-Ibsen [1] kommenterer: „Globale telegiganter står i kø for, i samarbejde med regeringer og myndigheder verden over, at indføre femte-generations trådløse teknologier; det såkaldte 5G-net. Teknologien kaldes også „The Internet of Things“ og indebærer en trådløs sammenkobling af både hidtidige og fremtidige produkter, gadgets og forbrugsartikler, som vi i dag slet ikke forbinder med en internetforbindelse. Myndighedernes største bekymring er den såkaldte kinesiske trussel fra producenten Huawei i form af hacking. Hverken myndigheder, producenter eller befolkningen er opmærksomme på de åbenlyse konsekvenser denne mange millioner gange højere strålingseksponering vil medføre. Den norske skribent Einar Flydal har en stor viden på området og han tøver heller ikke med at viderebringe uafhængige forskeres budskaber og advarsler omkring de trådløse teknologier. Artiklen her er én af mange, som kan læses på hans hjemmeside.“

 

The internet of things. (Artwork: wilgengebroed / flickr.com / CC BY-NC 2.0)

 

 

I 1971 advarede et ekspertpanel USAs præsident om, at energiudslip fra trådløs telekommunikation ville kunne blive fremtidens store miljøgift [2]. Nu er vi der: En af vores klodes mest fremtrædende forskere af sygdomsmekanismer i vor tid, Martin L. Pall, kom i foråret med en dommedagspræget advarsel til EU´s toppolitikere [3]. Den var på 90 sider. Her får du Pall´s eget sammendrag på norsk (her oversat til dansk). Det er kun på tre sider.

 

Stortinget bestemmer gennem statsbudgettet om hvorvidt og hvornår Norges befolkning skal eksponeres for kraftigere elektromagnetiske felter. Ved at tillade 5G og støtte projekter som baserer sig på ”Internet of Things” og mere trådløs infrastruktur vil eksponeringen øges. Forskellige AMS-målere, WiFi og mobilbrug har øget eksponeringen i tusindevis af hjem til det mange-milliondobbelte på få år. 5G benytter teknologier, som giver radikalt værre eksponering – både udendørs og indendørs [4].

 

„Måtte de som Vor Herre har givet en plads i Stortingssalen, også tilføres den nødvendige indsigt… fremfor at lytte til en etat, som gang på gang viser, at den ikke ved, hvad den gør.“

 

I kildehenvisningerne finder du sammendraget fra prof. em. Martin L. Palls stærke advarsel. Oprindelig skulle den være et lille tillæg til et opråb [5] fra en række forskere mod 5G, men blev et omfattende, selvstændigt dokument [6] med et væld af forskningsrapporter til støtte for dets konklusioner.

 

Martin L. Pall er ikke nogen politisk rabulist, men en meget sindig akademiker med en omfattende produktion af forskningsartikler i anerkendte tidsskrifter. Han regnes, som en af de fremmeste forskere indenfor forståelsen af miljøfaktorers virkninger på celleniveau, og har udført en række metastudier – oversigtsstudier over andres forskning. De er ofte en fryd at læse, fordi fundene er fulgt op med syleskarpe kommentarer, som rigtigt nok kan være noget syrlige, når han påpeger at andres forskning fejler. Metastudier regnes som guldstandarden for at finde sikker viden.

 

Når Pall her bruger dramatiske ord, lige så dramatiske ord som vi finder på aktivisternes netsider, er det ganske enkelt fordi forskningen han har kortlagt, tilsiger så stærke ord. Han har desuden i en årrække siddet med i visse europæiske råd, fortalte han efter foredraget han holdt på Litteraturhuset i Oslo, i 2014, og har nok set det han beskriver som beskidt spil.
Politikerne, som han forsøger at nå frem til, bør spørge sig selv hvordan deres beslutninger vil blive omtalt om 10 år, hvis bare lidt af Palls advarsler holder vand. Ikke at tage konsekvenserne af forskningsfundene alvorlige, er med hans egne ord, helt hårrejsende – fra det øjeblik du kender til dem.

 

 

Sammendraget:

Hentet fra: „5G: En stor fare for EU, USA og for folkesundheden internationalt! Solid, videnskabelig belæg for otte forskellige typer af alvorlige skadevirkninger forårsaget af eksponeringen fra elektromagnetiske felter (EMF), såvel som for årsagsmekanismerne som frembringer dem.“

Notat af Martin L. Pall, PhD, professor emeritus i biokemi og medicinske basalfag, Washington State University, 17. mai, 2018, forsvundet på nettet.

For referencer til påstandene som fremsættes, må du gå til den fulde tekst på engelsk [7].

 

Vi ved, at der findes en meget omfattende forsknings­litteratur, som giver meget sikker videnskabelig belæg for hver af otte forskellige fysiologiske skadevirkninger, som alle skyldes eksponering fra EMF (elektromagnetisk felt) i mikrobølgefrekvens-området ved styrker, som er for svage til at skabe opvarmning (ikke-termisk eksponering). Dette er påvist i fra 12 til 35 oversigtsstudier for hver af disse otte forskellige skadevirkninger. Alle oversigtsstudierne er opført i Kapitel 1, og udgør en betydelig mængde bevis for, at alle disse skadevirkninger eksisterer. Således er det påvist at elektromagnetiske felter:

1) Angriber vores nervesystem, inkluderet er hjernen, noget som fører til udstrakte neurologiske/neuropsykiatriske virkninger og muligvis også mange andre virkninger. Dette angreb på nervesystemet giver stor grund til bekymring.

2) Angriber vores endokrine (dvs. hormonelle) system. Relevant i denne sammenhæng er, at de vigtigste egenskaber som gør, at vi er funktionsmæssigt forskellige fra éncellede skabninger, er netop nervesystemet og det endokrine system. – Selv den enkleste planaria-orm har brug for  begge disse systemer. Konsekvenserne bliver derfor enorme, hvis disse to reguleringssystemer forstyrres, og det er hårrejsende, at man ikke lægger vægt på det, når sådanne skadevirkninger påvises.

3) Producerer oxidativt stress og frie radikaler, som spiller centrale roller i udviklingen af så at sige alle kroniske sygdomme.

4) Angriber DNA-et i vore celler, skaber enkelt- og dobbeltsidige brud i cellernes DNA, samt oxiderer baser i cellernes DNA. Disse fører igen til kræft og også til mutationer i kimceller, noget som i næste omgang producerer mutationer i senere generationer.

5) Fører til øget forekomst af apoptose (programmeret celledød). Apoptose er specielt vigtig som årsag til både neurodegenerative sygdomme og infertilitet.

6) Sænker mandlig og kvindelig frugtbarhed, sænker mængden af kønshormoner, giver lavere libido og øget forekomst af spontanaborter, og angriber, som nævnt, DNA´et i sædceller.

7) Forårsager forhøjede niveauer af intracellulært calcium [Ca2 +]i og til for hyppig calciumsignalering.

8) Angriber cellerne i vores kroppe, sådan at der opstår kræft. Sådanne angreb antages at fungere kræftfremkaldende gennem 15 forskellige mekanismer.

Der findes i tillæg en betydelig videnskabelig litteratur, som viser at EMF også har andre virkninger, herunder livstruende virkninger på hjerte- og karsystemet (Kapitel 3). I tillæg findes der betydelig belæg, som peger i retning af at EMF kan være årsag til meget tidlige tilfælde af demens, herunder Alzheimers, digital demens og andre typer demens (Kapitel 3). Og der findes belæg for at EMF-eksponering under svangerskabet og kort efter fødslen kan forårsage ADHD og autisme (Kapitel 5).

 


Wireless Radiation Causes Cancer (Foto: James McNellis / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0).

 

 

Alle disse virkninger sker gennem hovedmekanismen for biologisk påvirkning fra både mikrobølger og lavfrekvent EMF, som er aktivering af spændingsregulerede calciumkanaler (VGCC) (Kapitel 2). Hver enkelt virkning opstår via såkaldte nedstrømsvirkninger af VGCC-aktivering. Der følger af dette, at vi har en god forståelse, ikke bare af at disse effekter opstår, men også af hvordan de faktisk er i stand til at opstå. Den ekstraordinært høje følsomhed i spændingssensorerne for VGCC´erne, og som aktiveres af EMF, viser os at de nuværende retningslinjer for stråleværn tillader os at blive eksponeret for EMF selv på niveauer som er omtrent 7,2 millioner gange for høje. Dette følsomhedsniveau følges af fysikken. Således peger både fysikken og biologien i retning af, at ikke-termisk EMF virker gennem den samme mekanisme – uden at der sker en opvarmning.

 

De mange forskellige virkninger som opstår, giver selvsagt grund til stor bekymring. Bekymringen bliver langt mere alvorlig og øger en trussel mod vores eksistens, når man tager i betragtning, at flere af disse virkninger er både kumulative og i sidste instans irreversible. Der findes solid belæg både for den kumulative effekt og for neurologiske/neuropsykiatriske virkninger, som i sidste instans er irreversible. Der findes også solid belæg for reproduktive virkninger, mutationer af DNA, virkninger på hjerte- og karsystemet, samt for nogle, men ikke andre, hormonelle effekter (Kapitel 3). Enhver årsagssammenhæng med ADHD og autisme bør føre til yderligere bekymring. (Her er den kumulative effekt sandsynligvis begrænset til perioden før fødslen.)

 

Eftersom vi ved, at resultaterne fra sædcelletællinger gennemgående viser nedgang på mere end 50% i alle de teknologisk udviklede lande på kloden, er det vanskeligt at undgå den konklusion, at det store flertal af befolkningen i disse lande allerede er betydelig påvirket.    

 

Den samme konklusion kan træffes, når det gælder den udbredte forekomst af neuropsykiatriske tilstande i disse lande. Begge disse skadevirkninger vil blive meget værre, selv uden forøgelse af det nuværende eksponeringsniveau, eftersom disse skadevirkninger har en kumulativ karakter og er irreversible. Jeg forventer at vi vil se en kraftig nedgang i menneskelig reproduktionsevne, ned mod nær nul, i lighed med det som skete i musestudiet til Magras og Xenos. Jeg anslår, at vi kan komme til at se tilfælde, hvor dette indtræffer inden ca. 5 år, også uden nogen øgning af eksponeringsniveauer. 4G og 5G vil åbenbart gøre situationen meget værre.

 

Tilsvarende forventer jeg, at den svækkelse af hjernens funktionsevne som vi allerede ser er under udvikling, vil forsegle vores skæbne hvis vi ikke handler hurtigt og effektivt. Vores kollektive hjerne kan blive helt ude af stand til at håndtere situationen ved sådan en mega-krise.

 

Nu kan der jo indvendes, at enkelte af disse spådomme måske ikke udvikler sig sådan som jeg forventer, til trods for at disse forventninger er baseret på det bedste videnskabelige belæg som foreligger. Man kan til og med argumentere for at det kan gælde alle spådommene som er fremsat ovenfor. Men når hvert eneste teknologisk udviklede land på kloden står overfor betydelig risiko for flere samtidige trusler mod sin eksistens, vil manglende evne til at handle hurtigt og effektivt betyde, at sandsynligheden er meget høj for, at disse samfund kan blive fuldstændig ødelagte.

 

Og i en verden som fortsat har atomvåben, er det fuldt ud muligt, at det kaos som uundgåeligt vil følge, vil kunne føre til udryddelse. Stillet overfor disse typer af risici er den eneste rimelige kurs at tage, at handle med stor kraft for at forhindre, at nye eksponeringskilder opstår, og for at svække de eksponeringskilder som allerede findes.

 

Man kan stadig have adgang til internettet, ved hjælp af kablede forbindelser. Vi kan også reducere strålingen fra mobilmaster og mobiltelefoner betydeligt. Smartmålere kan fungere via kablede forbindelser, hvis de overhovedet er nødvendige.

Over 60% af dokumentet (kapitlerne 5 og 6) handler om hvordan udtalelser fra SCENIHR [EU´s Videnskabelige komité for kommende og for nylig opdagede risici], telekommunikationsindustrien, FCC [USA´s stråleværn og reguleringsmyndighed for telekomindustrien i et] og FDA [USA´s føderale myndighed for mad, medicin og folkesundhed] svigter ved ikke at afspejle den foreliggende videnskabelige viden. Deres udtalelser udelader om og om igen, meget af og ofte alle, de vigtigste videnskabelige fund.  

 

Deres udtalelser er fulde af udeladelser af fund, såvel som af let påviselige fejl og svigtende logik. Det er ofte sket i situationer, hvor vi har vidst, at de vidste bedre. Og det er sket samtidig med at telekommunikationsindustrien har brugt store kræfter på, at ødelægge videnskaben ved at angribe enkelt-forskere, hvis eneste «fejl» har været at de har gjort vigtige fund som industrien ikke kunne lide.

 

Disse angreb er sket samtidigt med, at de har gjort en kraftig indsats for at gøre to forvaltningsorganer [FCC og FDA i USA] som har vigtige regulatoriske roller på området, korrupte.
Der er desuden grund til bekymring om forskningssvindel i forbindelse med visse publiserede videnskabelige studier, som har tilknytning til den trådløse industri. Alle trådløse kommunikationsenheder udstråler polariseret EMF, som bruger puls til at bære information. Både pulsering og polarisering gør denne type EMF langt mere biologisk aktiv. I tillæg findes der tre andre faktorer, som påvirker hvilke virkninger som skabes.

 

Flere branche-tilknyttede studier kan have benyttet sig af disse faktorer på måder som gør, at undersøgelserne gennem sin udforming er blevet konstrueret til ikke, at skulle lykkes i, at give resultater, samtidig med (at de har gjort resultaterne usikre ved at) de har gjort brug af meget få dyr i forsøgene (Kapitel 5).
På nuværende tidspunkt er det ikke klart, om denne bekymring påvirker et meget begrænset antal undersøgelser, eller om det er en udbredt praksis.

 

EU-kommitionen har ikke gjort noget som helst for at beskytte europæiske borgere mod nogen af disse meget alvorlige sundhedsrisici, og heller ikke USA´s FDA, EPA og Det nationale kræftinstitut (National Cancer Institute) har gjort noget for at beskytte amerikanske borgere. Det amerikanske FCC har været meget værre end som så: FCC har været meget handlekraftig med tiltag som indebærer en hæmningsløs mangel på respekt for vores sundhed.

 

Mange tak til Mads Wedel for intro – Lya Fureby for oversættelse – Leena Bonde for korrektur – Team Free21 DE for layout

 

Kilder:

[1] Heilpraktiker og formand for „May Day“, <https://www.mayday-info.dk/>

[2] Program for Control of Electromagnetic Pollution of the Environment, en rapport fra „The Electromagnetic Radiation Management Advisory Council“, som anbefaling til „The President’s Office of Telecommunications Policy“, omtalt side 626 i Martin J. Walker (ed.): „Corporate ties that bind – An Examination of Corporate Manipulation and Vested Interests in Public Health“, Skyhorse Publishing, N.Y., 28.03.2017, ISBN 978-1-5107-1188-4

[3] Først kom den i marts 2018, så i en revideret version dateret 17.05.2018. <https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/10/Pall-ML-5g-emf-hazards-eu-emf2018-6-11us3.pdf> Den sidste er den som sammendraget herunder er hentet fra. For fuld title og længde, se sammendraget.

[4] 5G – Fra stråletæpper til stråleprojektiler, <https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/>

[5] Forsker-advarslen mod 5G på norsk, <https://einarflydal.com/2017/09/22/forsker-advarselen-mot-5g-pa-norsk/>

[6] Tidligere omtalt i «Det nye kundskabsgrundlag er leveret til EU-kommissionen: – 5G forstærker den trådløse miljøkatastrofe», blogpost 05/04/2018 <https://einarflydal.com/2018/04/05/det-nye-kunnskapsgrunnlaget-er-levert-eu-kommisjonen-5g-forsterker-den-tradlose-miljokatastrofen/>

[7] Einar Flydal blog (download), <https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/10/ Pall-ML-5g-emf-hazards-eu-emf2018-6-11us3.pdf>

 

 

Denne tekst blev første gang offentliggjort på www.einarflydal.com. Den 29.10.2018 under følgende URL: <https://einarflydal.com/2018/10/29/statsbudsjettet-genetiker-advarer-om-at-5g-er-en-alvorlig-trussel-mot-livet-og-at-bransjen-svindler-myndighetene/?fbclid=IwAR0voOJPsWBH-fuZVIgpQ3emXVdsnuLXGYlgOQUj061gn_-YLNOyvmIqMfY>. Licens: Einar Flydal

Kilder: